Οδηγίες δημιουργίας προσβάσιμων αρχείων MS-Office 2013

 
Η ενότητα αυτή περιέχει σύντομες και αναλυτικές οδηγίες για τη δημιουργία προσβάσιμων εγγράφων και παρουσιάσεων, με χρήση του MS-Office 2013.

 

Σύντομες Οδηγίες

Σύντομες οδηγίες για τη δημιουργία προσβάσιμων εγγράφων με το MS-Word 2013
Σύντομες οδηγίες για τη δημιουργία προσβάσιμων εγγράφων με το MS-Word 2013
Σύντομες οδηγίες για τη δημιουργία προσβάσιμων παρουσιάσεων με το MS-PowerPoint 2013
Σύντομες οδηγίες για τη δημιουργία προσβάσιμων παρουσιάσεων με το MS-PowerPoint 2013
Σύντομες οδηγίες για τη δημιουργία προσβάσιμων εγγράφων PDF από προσβάσιμα έγγραφα MS-Word και MS-PowerPoint 2013
Έκδοση 1.0, 30/4/2014
Σύντομες οδηγίες για τη δημιουργία προσβάσιμων εγγράφων PDF από προσβάσιμα έγγραφα MS-Word και MS-PowerPoint 2013

 

Αναλυτικές Οδηγίες

Αναλυτικές οδηγίες για τη δημιουργία προσβάσιμων εγγράφων με το MS-Word 2013
Αναλυτικές οδηγίες για τη δημιουργία προσβάσιμων εγγράφων με το MS-Word 2013
Αναλυτικές οδηγίες για τη δημιουργία προσβάσιμων παρουσιάσεων με το MS-PowerPoint 2013
Αναλυτικές οδηγίες για τη δημιουργία προσβάσιμων παρουσιάσεων με το MS-PowerPoint 2013
Αναλυτικές οδηγίες για τη δημιουργία προσβάσιμων εγγράφων PDF από προσβάσιμα έγγραφα MS-Word και MS-PowerPoint 2013
Έκδοση 1.0, 30/4/2014
Αναλυτικές οδηγίες για τη δημιουργία προσβάσιμων εγγράφων PDF από προσβάσιμα έγγραφα MS-Word και MS-PowerPoint 2013

 

Πρότυπα (Templates)

Template προσβάσιμων MS-Word 2013

Έκδοση 1.1

Template προσβάσιμων MS-PowerPoint 2013

Έκδοση 1.1

 

Οδηγίες συγγραφής μαθηματικών

Οδηγίες συγγραφής μαθηματικών σε προσβάσιμη μορφή με χρήση MS-Office 2013
Οδηγίες συγγραφής μαθηματικών σε προσβάσιμη μορφή με χρήση MS-Office 2013
Έκδοση 1.0, 31/3/2014

 

Οδηγίες για Πολυτονικά Κείμενα

Οδηγίες για την ανάπτυξη προσβάσιμου εκπαιδευτικού υλικού για Ελληνικά Πολυτονικά Κείμενα
Έκδοση 1.0, 13/5/2015
Οδηγίες για την ανάπτυξη προσβάσιμου εκπαιδευτικού υλικού για Ελληνικά Πολυτονικά Κείμενα-MS-Office 2013
Έκδοση 1.0, 13/5/2015

 

Οδηγίες για πολύγλωσσα κείμενα

Οδηγίες για την ανάπτυξη προσβάσιμου εκπαιδευτικού υλικού για πολύγλωσσα κείμενα με χρήση MS-Office 2013
Έκδοση 1.0, 4/11/2014
Οδηγίες για την ανάπτυξη προσβάσιμου εκπαιδευτικού υλικού για πολύγλωσσα κείμενα με χρήση MS-Office 2013
Έκδοση 1.0, 4/11/2014