Προδιαγραφές και Διαδικασία Ανάπτυξης Ανοικτών Ψηφιακών Μαθημάτων (OCGU100)

Παντελής Μπαλαούρας, Κωνσταντίνος Τσιμπάνης

Περιγραφή

Το παρόν μάθημα εστιάζει στις προδιαγραφές Ανοικτών Μαθημάτων και την διαδικασία ανάπτυξής τους. Απευθύνεται σε όσους εμπλέκονται στην ανάπτυξη Ανοικτών Ψηφιακών Μαθημάτων και ανοικτού περιεχομένου, δηλαδή τους δημιουργούς (διδακτικό προσωπικό), τις κεντρικές ιδρυματικές ομάδες που είναι επιφορτισμένες με το συντονισμό της ανάπτυξης και το προσωπικό υποστήριξης.  

Τα σχετικά τεχνικά θέματα, ειδικά αυτά που σχετίζονται με την ανάπτυξη του πολυμεσικού μέρους του μαθήματος, παρουσιάζονται στο μάθημα Τεχνικά θέματα για την ανάπτυξη Ανοικτών Ψηφιακών Μαθημάτων.

 

Στις "Ανακοινώσεις" θα ανακοινώνονται οι νέες εκδόσεις των πόρων του μαθήματος ή οι προσθήκες νέων πόρων.

 

Λέξεις κλειδιά: Διαδικασία ανάπτυξης Ανοικτών Μαθημάτων, πρότυπα αρχεία για παρουσιάσεις και σημειώσεις, Προσβασιμότητα, Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας.

 

This material is Open Content

Ενότητες

 Στην παρούσα ενότητα θα βρείτε το κείμενο των προδιαγραφών για τα Ανοικτά Ψηφιακά Μαθήματα και την αντίστοιχη βιντεοπαρουσίαση από την σχετική κατάρτιση, μαζί με τις διαφάνειες.

 

Στην παρούσα ενότητα προτείνετε μία διαδικασία ανάπτυξης ανοικτών μαθημάτων, πρότυπα αρχεία για παρουσιάσεις και σημειώσεις. 

 

Συμπεριλαμβάνεται ένας αναλυτικός οδηγός ανάπτυξης Ανοικτών Μαθημάτων στην πλατφόρμα OpeneClass 2.9. 

 

 

Για την προσβασιμότητα εκπαιδευτικού περιεχομένου έχει αναπτυχθεί ένα διακριτό ανοικτό μάθημα με τίτλο, "Πνευματική Ιδιοκτησία και Ανοικτά Μαθήματα - Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι" το οποίο είναι διαθέσιμο στο παρόν σύνδεσμο.

 

To μάθημα αυτό έχει ως αντικείμενο τα ζητήματα των Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας (Δ.Π.Ι.) σε σχέση πάντα με ανοικτά μαθήματα και ανοικτούς εκπαιδευτικούς πόρους.

 

Aπευθύνεται σε όσους συμμετέχουν στην ανάπτυξη του εκπαιδευτικού περιεχομένου, δηλαδή τόσο στο διδακτικό προσωπικό όσο και στο προσωπικό υποστήριξης.

Ξεκινήστε από τους Οδηγούς της 2ης Ενότητας.

         - Οδηγός: Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Ανοικτά/οί Μαθήματα/Πόροι          
         - Πρακτικός Οδηγός Αντικατατάστασης Περιεχομένου

 

 

Για την προσβασιμότητα εκπαιδευτικού περιεχομένου έχει αναπτυχθεί ένα διακριτό ανοικτό μάθημα με τίτλο, "Οδηγίες ανάπτυξης εκπαιδευτικού υλικού προσβάσιμου από άτομα με αναπηρία" το οποίο είναι διαθέσιμο στο παρόν σύνδεσμο.

 

 Τo ανοικτό ψηφιακό μάθημα περιλαμβάνει σύντομες και αναλυτικές οδηγίες για την δημιουργία, προσβάσιμων από άτομα με αναπηρία, κειμένων και παρουσιάσεων με χρήση LibreOffice 4.0, MS-Office 2007 και 2010.

 

 Oι οδηγίες αυτές έχουν συνταχθεί με σκοπό την υποστήριξη των ιδρυματικών δράσεων "Ανοικτών Ακαδημαϊκών Μαθημάτων" οι οποίες έχουν ως αντικείμενο την ανάπτυξη ανοικτού και προσβάσιμου εκπαιδευτικού περιεχομένου.

 

Aπευθύνεται σε όσους συμμετέχουν στην ανάπτυξη του εκπαιδευτικού περιεχομένου, δηλαδή τόσο στο διδακτικό προσωπικό όσο και στο προσωπικό υποστήριξης.

 

Ξεκινήστε με τα templates της Ενότητας "Διαδικασίες Ανάπτυξης Ανοικτών Μαθημάτων" του παρόντος μαθήματος και τους σύντομους οδηγούς του λογισμικού που θα χρησιμοποιήσετε από το μάθημα  "Οδηγίες ανάπτυξης εκπαιδευτικού υλικού προσβάσιμου από άτομα με αναπηρία".

 

Σε αυτή την ενότητα μπορείτε να βρείτε ιστότοπους και συνδέσμους από άλλα ιδρύματα.

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -