Οδηγίες δημιουργίας προσβάσιμων αρχείων PDF

Η ενότητα αυτή περιέχει σύντομες και αναλυτικές οδηγίες για τη δημιουργία προσβάσιμων εγγράφων σε μορφή PDF από προσβάσιμα έγγραφα και παρουσιάσεις, με χρήση των λογισμικών LibreOffice 4,0 και MS-Office 2007, 2010 και 2013.

LibreOffice 4.0

Σύντομες οδηγίες δημιουργίας προσβάσιμων εγγράφων PDF από προσβάσιμα έγγραφα Libre Office 4.0 Writer&Impress
Σύντομες οδηγίες δημιουργίας προσβάσιμων εγγράφων PDF από προσβάσιμα έγγραφα Libre Office 4.0 Writer&Impress
Αναλυτικές οδηγίες δημιουργίας προσβάσιμων εγγράφων PDF από προσβάσιμα έγγραφα Libre Office 4.0 Writer & Impress
Αναλυτικές οδηγίες δημιουργίας προσβάσιμων εγγράφων PDF από προσβάσιμα έγγραφα Libre Office 4.0 Writer & Impress

 

MS-Office 2010

Σύντομες οδηγίες δημιουργίας προσβάσιμων εγγράφων PDF από προσβάσιμα έγγραφα MS-Word & MS-PowerPoint 2010
Σύντομες οδηγίες δημιουργίας προσβάσιμων εγγράφων PDF από προσβάσιμα έγγραφα MS-Word & MS-PowerPoint 2010
Αναλυτικές οδηγίες δημιουργίας προσβάσιμων εγγράφων PDF από προσβάσιμα έγγραφα MS-Word και MS-PowerPoint 2010
Αναλυτικές οδηγίες δημιουργίας προσβάσιμων εγγράφων PDF από προσβάσιμα έγγραφα MS-Word και MS-PowerPoint 2010

 

MS-Office 2007

Σύντομες οδηγίες δημιουργίας προσβάσιμων εγγράφων PDF από προσβάσιμα έγγραφα MS-Word & MS-PowerPoint 2007
Σύντομες οδηγίες δημιουργίας προσβάσιμων εγγράφων PDF από προσβάσιμα έγγραφα MS-Word & MS-PowerPoint 2007
Αναλυτικές οδηγίες δημιουργίας προσβάσιμων εγγράφων PDF από προσβάσιμα έγγραφα MS-Word και MS-Power Point 2007
Αναλυτικές οδηγίες δημιουργίας προσβάσιμων εγγράφων PDF από προσβάσιμα έγγραφα MS-Word και MS-Power Point 2007

 

MS-Office 2013

Σύντομες οδηγίες για τη δημιουργία προσβάσιμων εγγράφων PDF από προσβάσιμα έγγραφα MS-Word και MS-PowerPoint 2013
Έκδοση 1.0, 30/4/2014
Σύντομες οδηγίες για τη δημιουργία προσβάσιμων εγγράφων PDF από προσβάσιμα έγγραφα MS-Word και MS-PowerPoint 2013
Αναλυτικές οδηγίες για τη δημιουργία προσβάσιμων εγγράφων PDF από προσβάσιμα έγγραφα MS-Word και MS-PowerPoint 2013
Έκδοση 1.0, 30/4/2014
Αναλυτικές οδηγίες για τη δημιουργία προσβάσιμων εγγράφων PDF από προσβάσιμα έγγραφα MS-Word και MS-PowerPoint 2013