Οδηγίες δημιουργίας προσβάσιμων αρχείων MS-Office 2007

Η ενότητα αυτή περιέχει σύντομες και αναλυτικές οδηγίες για τη δημιουργία προσβάσιμων εγγράφων και παρουσιάσεων, με χρήση του MS-Office 2007.

 

 

 

Σύντομες οδηγίες

Σύντομες οδηγίες δημιουργίας προσβάσιμων εγγράφων με το MS-Word 2007
Σύντομες οδηγίες δημιουργίας προσβάσιμων εγγράφων με το MS-Word2007
Σύντομες οδηγίες δημιουργίας προσβάσιμων παρουσιάσεων με το MS-PowerPoint 2007
Σύντομες οδηγίες δημιουργίας προσβάσιμων παρουσιάσεων με το MS-PowerPoint 2007
Σύντομες οδηγίες δημιουργίας προσβάσιμων εγγράφων PDF από προσβάσιμα έγγραφα MS-Word & MS-PowerPoint 2007
Σύντομες οδηγίες δημιουργίας προσβάσιμων εγγράφων PDF από προσβάσιμα έγγραφα MS-Word & MS-PowerPoint 2007

 

Αναλυτικές οδηγίες

Αναλυτικές οδηγίες δημιουργίας προσβάσιμων εγγράφων με το MS-Word 2007
Αναλυτικές οδηγίες δημιουργίας προσβάσιμων εγγράφων με το MS-Word 2007
Αναλυτικές οδηγίες δημιουργίας προσβάσιμων παρουσιάσεων με το MS-PowerPoint 2007
Αναλυτικές οδηγίες δημιουργίας προσβάσιμων παρουσιάσεων με το MS-PowerPoint 2007
Αναλυτικές οδηγίες δημιουργίας προσβάσιμων εγγράφων PDF από προσβάσιμα έγγραφα MS-Word και MS-Power Point 2007
Αναλυτικές οδηγίες δημιουργίας προσβάσιμων εγγράφων PDF από προσβάσιμα έγγραφα MS-Word και MS-Power Point 2007

 

Πρότυπα (Templates)

Template προσβάσιμων MS-Word 2007
Έκδοση 1.2
Template προσβάσιμων MS-PowerPoint 2007
Έκδοση 1.2

 

Οδηγίες συγγραφής μαθηματικών

οδηγίες συγγραφής μαθηματικών σε προσβάσιμη μορφή με χρήση MS-Office 2007
Έκδοση 1.1, 31/3/2014
Οδηγίες συγγραφής μαθηματικών σε προσβάσιμη μορφή με χρήση MS-Office 2007

 

Οδηγίες για Πολυτονικά κείμενα

Οδηγίες για την ανάπτυξη προσβάσιμου εκπαιδευτικού υλικού για Ελληνικά Πολυτονικά Κείμενα
Έκδοση 1.0, 13/5/2015
Οδηγίες για την ανάπτυξη προσβάσιμου εκπαιδευτικού υλικού για Ελληνικά Πολυτονικά Κείμενα-MS-Office 2007
Έκδοση 1.0, 13/5/2015

 

Οδηγίες για πολύγλωσσα κείμενα

Οδηγίες για την ανάπτυξη προσβάσιμου εκπαιδευτικού υλικού για πολύγλωσσα κείμενα με χρήση MS-Office 2007
Έκδοση 1.0, 4/11/2014
Οδηγίες για την ανάπτυξη προσβάσιμου εκπαιδευτικού υλικού για πολύγλωσσα κείμενα με χρήση MS-Office 2007
Έκδοση 1.0, 4/11/2014